POBEDIMSKÁ 24ka 28-29.6.2024

Prihlásené tímy

Milí rybári, milé rybárky,

s radosťou Vás pozývame na prvý ročník 24-hodinových kaprárskych boiliesových pretekov, ktoré sa budú konať v termíne od 28.6.2024 do 29.6.2024 na vodnej ploche Zástodolie Pobedim.

Bližšie informácie o preteku:

Organizátor: Rybársky spolok Zástodolie Pobedim o.z.

Riaditeľ preteku: Michal Vavro

Hlavný  rozhodca: Marián Dúdik

Technický vedúci prípravy trate: Juraj Augustín

Termín: 28.-29. jún 2024 (piatok, sobota – 24-hodinový nonstop pretek)

Lokalita: vodná plocha Zástodolie Pobedim

Počet tímov: 20 dvojčlenných tímov

Štartovné: 140 €/tím (štartovné zahŕňa kompletné občerstvenie na osobu – večera, raňajky, obed, 2-krát 0,5 l nápoj /t.j. pivo alebo kofola/, 2-krát káva)

Časový harmonogram:

Piatok (28.6.2024):

14:00-14:30 – zraz a registrácia tímov

14:30-15:00 – losovanie stanovíšť

15:00 – oficiálne otvorenie preteku

15:15-16:00 – presun pretekárov na vylosované lovné stanovištia, príprava na štart

16:00 – odštartovanie preteku zvukovým signálom

18:00-20:00 – výdaj večere

Sobota (29.6.2024):

7:00-9:00 – výdaj raňajok

12:00-14:00 – výdaj obeda

16:00 – ukončenie preteku zvukovým signálom

16:30 – vyhlásenie výsledkov a ocenenie súťažiacich

Priebeh pretekov a propozície:

Maximálny počet prihlásených tímov je 20, každý tím sa skladá z dvoch pretekárov a každý z pretekárov je oprávnený loviť na 2 prúty. Losovanie stanovíšť sa začína v piatok o 14:30. V prípade, že sa zástupca tímu nedostaví na losovanie, losovať za daný tím budú organizátori.

Priebeh losovania: losovať sa bude jedno-kolovo, zástupca tímu vylosuje číslo stanoviska, ktoré je pre ich tím záväzné, teda stanovištia nie je možné medzi sebou zamieňať

Registrácia a štartovné:

Registrácia na pretek sa vykonáva elektronicky prihlásením tímu na e-mail: zastodolie@zastodolie.sk

Po prijatí prihlášky sa tím dostáva na registračnú listinu, ktorá je zverejnená na facebookovej stránke a na stránke www.zastodolie.sk

Následne je pretekár povinný vykonať úhradu štartovného v zmysle ďalších usmernení do 1.6.2023 na nižšie uvedené číslo účtu

IBAN:  SK69 8360 5207 0042 0806 3017 (do poznámky je potrebné napísať meno pretekárov)

Variabilný symbol pre úhradu: 2829062024

Pretekári sú povinní zaplatiť plnú výšku štartovného – 70€ na osobu (140€ tím)

V prípade, že štartovné nebude pripísané na účet do stanoveného termínu, stráca registrácia daného tímu platnosť a na jej miesto sa posúva najbližší náhradný tím, ktorý bude oslovený organizátorom preteku. V tomto prípade bude úhrada štartovného dohodnutá individuálne

Zaplatenie štartovného sa v prípade nedostavenia sa na pretek alebo odstúpenia z preteku nevracia. Je však možné si zabezpečiť náhradných pretekárov, ktorí budú pretekať v mene tímu, ktorý sa nedostavil/odstúpil

Bodovanie a váženie úlovkov:

Bodované ryby: kapor a amur

Ulovená ryba s mierou do 60 cm je 1 bod

Ulovená ryba s mierou 60 cm a viac (kapor/amur) podlieha váženiu: 1 kg = 1 bod (zaokrúhľuje sa na 1 desatinné miesto)

Do hodnotenia sa zarátavajú všetky ulovené bodované ryby.

Víťazom sa stáva tím s najväčším počtom bodov. V prípade bodovej rovnosti 2 a viacerých tímov víťaza určí váha najťažšej ulovenej ryby.

Váženie bude prebiehať počas celého trvania preteku, budú ho vykonávať rozhodcovia. Tím po ulovení ryby privolá rozhodcu. Ak bude mať ulovená ryba nad 60 cm, rozhodca ju odváži a zapíše príslušný počet bodov do bodovacej listiny.  Správnosť údajov potvrdí rozhodca i pretekár svojím podpisom. Vážiť sa bude vo vážiacom saku váhou, ktorú zabezpečí organizátor a bude rovnaká pre všetky merania.

Spôsob lovu:

Počas preteku sa chytá spôsobom CHaP, platí zákaz privlastňovania si ulovených rýb.

Chytať je povolené len na položenú, pričom 1 tím = 4 prúty. Ďalej sa povoľuje chytať len na boilies, pelety, pop-up (resp. tvar dumbell) – organizátori si vyhradzujú právo spôsob lovu skontrolovať.

Zakazuje sa lov na plávanú a feeder. Použite zadného olova – backleadu je povinné!

Je prísne zakázané ako nástrahu alebo návnadu používať nástrahy živočíšneho pôvodu a partikel (kukurica, repka, tigrí orech a pod.) v prirodzenom alebo umelom vyhotovení. Taktiež je zakázané používať method mixy alebo iné kŕmne zmesi.

Kŕmenie povolené len pomocou PVA pančuchy s max priemerom 35mm. Opakované nahadzovanie v krátkom časovom intervale s PVA je zakázané. Obaľovacie pasty sú povolené.

Kŕmenie a prikrmovanie je prísne zakázané pred aj počas celého preteku. Jediný možný spôsob prikrmovania je použitie PVA pančuchy pri nahadzovaní udicou.

Dĺžka nadväzca je maximálne 40 cm, lov na ZIG-RIG nie je povolený.

Povinná výbava pre zúčastnený tím – pean alebo vyťahovač háčikov,meter na zmeranie dlžky ryby, vanička pre ryby na nohách alebo podložka s bočnicami, husto tkaný prechovávací vak, podberák s dĺžkou ramien aspoň 80 cm, dezinfekčný prípravok na ošetrenie rany ryby

Bivakovať je možné len vo vylosovanom priestore a jeho tesnej blízkosti.

Každý tím chytá na 4 udice (2 udice/rybár), pričom každá udica = 1 háčik.

Zaseknúť a ťahať rybu môže len člen konkrétneho tímu . Podobrať rybu môže aj člen iného tímu.

Ceny :

1.Miesto – 2x pohár + poukážka na nákup v Rybárstve

2.Miesto – 2x pohár + poukážka na nákup v Rybárstve

3.Miesto – 2x pohár + poukážka na nákup v Rybárstve

+

Najťažšia ryba preteku –  trofej + cena

Organizačné informácie:

Rozloha vodnej plochy: 1,5 ha

Priemerná hĺbka: cca 3,5– 4 m

Dno vodnej plochy – prevažne štrkovito-bahnité

V lovných sektoroch je povolené bivakovanie, zakladanie otvoreného ohňa je však zakázané. Po zotmení je nevyhnutné osvetliť lovné miesto, pričom sa zakazuje svietiť na vodnú hladinu silnými reflektormi

Súťažiaci sa musia pri zdolávaní ryby vyhnúť prekročeniu hraníc svojho sektora. Hranice sektorov budú na brehu vyznačené. Nahadzovanie do susedného sektora je zakázané

Pri nahadzovaní je potrebné brať ohľad na loviacich na protiľahlom brehu, rešpektovať pomyselnú stredovú os rybníka ako okraj sektora.

V lovnom sektore musí byť vždy prítomný aspoň 1 člen tímu. V prípade neprítomnosti oboch členov tímu dostane tím pokarhanie, opakovaná absencia bude potrestaná vylúčením z pretekov bez možnosti vrátenia štartovného, čo platí aj pri porušení ostatných pravidiel.

Každý účastník pretekov je povinný dodržať pokyny organizátorov pretekov. Nedodržanie pravidiel, zlé zaobchádzanie s rybami alebo nadmerné požitie alkoholu môže viesť k okamžitému vyradeniu zo súťaže. Rozhoduje o tom organizátor na návrh rozhodcov

Hlasné vyrušovanie, nadmerné požitie alkoholu alebo omamných a psychotropných látok sa trestá vylúčením z pretekov – v týchto prípadoch bude organizátor nekompromisný

Pretekár sa zaväzuje umožniť organizátorovi alebo rozhodcovi v prípade podozrenia z porušenia pravidiel prehliadku bivaku, automobilu či tašiek

Pretekári môžu parkovať len pred vstupom na rybník na vyhradenom parkovisku

Všetci pretekári chytajú za každého počasia a len na vlastné nebezpečenstvo. Organizátor a rozhodcovia nezodpovedajú za odcudzenie osobných predmetov tímov ani za prípadnú ujmu na zdraví

Veríme, že počas pretekov bude prevládať priateľská atmosféra a lov v duchu fair play. Prajeme Vám príjemný rybársky zážitok a tešíme sa na Vás!

RS Zástodolie Pobedim o.z.