Prevádzkový poriadok rybárskeho revíru Zástodolie Pobedim

Spôsob obhospodarovania a oprávnenie k lovu

 • Násady na zarybňovanie budú zabezpečené len z chovov, osvedčených Ministerstvom pôdohospodárstva SR.
 • Oprávnenie k lovu na vodnej ploche rybníka Zástodolie sa prideľuje:
  Členovi RS Zástodolie Pobedim o.z., ktorému bolo vydané sezónne povolenie na rybolov.

  Nečlenovi RS Zástodolie Pobedim o.z., ktorému bolo vydané jednorázové povolenie na rybolov – hosťovačka.

  Nečlenovi RS Zástodolie Pobedim o.z., ktorému bolo vydané ročné hostovacie povolenie na rybolov.
 • RS Zástodolie Pobedim si vyhradzuje právo meniť podmienky vydania povolení na rybolov.
 • V prípade, že sa loviaci rozhodne privlastniť si úlovok, je povinný si do prehľadu o úlovkoch zapísať druh a množstvo ulovených rýb.
 • Loviť ryby je možné len z vyhradených lovných miest . Lov z člna je zakázaný.
 • RS Zástodolie Pobedim o.z., bude každoročne usporadúvať rôzne spoločenské akcie, preteky v love rýb udicou , deň otvorených dvrí a pod.

Lovný poriadok

 • Doba lovu rýb je od 1. 5. do 31. 12. bežného roka, pričom si RS Zástodolie Pobedin o,z. vyhradzuje právotúto dobu meniť .
 • Čas individuálnej ochrany rýb u jednotlivých druhov sa môže meniť podľa aktuálnej potreby ochrany druhu a zachovania množstva. Celoročná ochrana platí u chránených rýb a vodných živočíchov.
 • Povolená doba lovu :

Máj, Jún, Október

 • piatok a deň pred štátnym sviatkom 16 – 24 hod
 • sobota, nedeľa a štátny sviatok 04 – 24 hod

Júl, August, September

 • piatok a deň pred štátnym sviatkom 16 – 24 hod
 • sobota, nedeľa a štátny sviatok 00 – 24 hod

November, December

 • sobota, nedeľa a štátny sviatok 07 – 20 hod

Povolené je privlastňovať si ryby, ktoré dosahujú predpísanú lovnú mieru mimo obdobia idividuálnej ochrany jednotlivých druhov.

druh povolene privlastnenie E-mail
Kapor rybničný 1. 5. – 31. 12. 40 cm – 70 cm
Lieň sliznatý 1. 5. – 31. 12. 25 cm
Pleskáč vysoký 1. 5. – 31. 12. 30 cm
Amur biely 1. 5. – 31. 12. 60 cm – 90 cm
Šťuka severná 1. 5. – 31. 12. 70 cm
Sumec veľký 1. 5. – 31. 12. Bez obmedzenia
Pstruh dúhový 19. 4. – 31. 12. 25 cm
Zubáč veľkoústy 1. 5. – 31. 12. 50 cm
Jeseter malý Celoročne hájený Celoročne hájený
Úhor európský 1. 5. – 31. 12. 45 cm

Dochádzka k vode, úlovky a ich evidencia

 • Loviaci je povinný pred začatím lovu zapísať si do prehľadu o úlovkoch dátum lovu, a to čitateľne bez možnosti vymazania.
 • Loviaci s jednorázovým povolením na rybolov, môže loviť ryby len spôsôbom chyť a pusť
 • Loviaci s jednorázovým povolením na lov pstruha dúhového si môže privlastniť v jednom dni 3 ks pstruha dúhového
 • Loviaci so sezónnou povolenkou, alebo loviaci celoročnou hosťovacou povolenkou si môže v jednom dni lovu privlastniť jeden kus hospodársky cennej ryby /kapor, amur, zubáč, šťuka, uhor/, alebo tri kusy pstruha dúhového bez vzájomnej kombinácie. Množstvo ostatných rýb, ktoré si môže privlastniť, je 5kg.Obhospodarovateľ si vyhradzuje právo upravovať množstvo a druhy rýb, ktoré je možné si v jednom dni lovu privlastniť
 • Držitel sezónneho povolenia na rybolov si môže privlastniť spolu maximalne 15 hopodársky cenných rýb ročne s vínimkou sumca veľkého a pstruha dúhového.
 • Deti so sezónnou povolekou do 15 rokov si môžu privlastniť maximalne 8 hospodársky cenných rýb ročne s vínimkou sumca veľkého a pstruha dúhového.
 • Uloveného sumca je loviaci povinný si privlastniť bez obmedzenia miery, a zapísať do sumára úlovkov. Sumec sa do denného ani ročného limitu hospodársky cenných rýb nezapočítava.
 • Po privlastnení a zapísaní si povoleného denného množstva rýb môže loviaci pokračovať v love len spôsobom chyť a pusť, bez možnosti zamieňania privlastnenej ryby do najbližšieho ukončenia lovu v danom dni.
 • Privlastnenie ryby zapisuje loviaci do prehľadu o úlovkoch okamžite po zasieťovaní, pričom uvedie druh ryby, čas ulovenia, jej dĺžku a hmotnosť.
 • Ulovenú, privlastnenú rybu si musí do prehľadu o úlovkoch zapísať výhradne majiteľ udice, na ktorú bola ryba ulovená.
 • V prípade, že sa loviaci rozhodne privlastnenú rybu odniesť z areálu rybníka, je povinný denný lov ukončiť.
 • Ak sa loviaci rozhodne privlastnenú rybu ponechať v živom stave, musí ju prechovávať v dostatočnej veľkej úlovkovej sieti, aby ryba netrpela.
 • Ak sa loviaci rozhodne neponechať si rybu v živom stave, dbá na to, aby rybu usmrtil bez týrania.
 • Ulovenú a usmrtenú rybu je zakázané na mieste očistiť a zbaviť vnútorností.
 • Ulovené ryby, ktoré nedosahujú lovnú mieru, musí loviaci s náležitou opatrnosťou ihneď pustiť späť do vody. Ak nemožno ulovenej rybe uvoľniť háčik bez jej poškodenia, loviaci prestrihne náväzec a rybu pustí späť do vody i s háčikom.
 • Súčasťou základnej výbavy každého loviaceho je mierka potrebná na zistenie dĺžky, uvoľňovač háčikov, podberák, úlovková sieť a neoddeliteľnou súčasťou sú všetky platné doklady.
 • Držitreľ povolenia odovzdá záznam o úlovkoch príslušnému pracovníkovi obhodpodárovateľa (hospodárovi):
  a) sezónne a celoročné hosťovacie povolenie do 15. 1. nasledujúceho roka
  b) jednorazové hosťovacie povolenie vždy po skončení lovu (poštová schránka na rybníku)
 • Deti do 15 rokov sú oprávnené loviť len v sprievode dospelej osoby.
 • V prípade lovu po zotmení je povinné osvetlenie lovného miesta.
 • Ak sa loviaci rozhodne dočasne opustiť areál rybníka, je povinný stiahnuť udice a otočiť ich špičkami smerom od vody.
 • Spôsob lovu rýb:
  a) povolený je spôsob lovu na plávanú a položenú dvoma udicami (deti do 15 rokov na jednu udicu)
  b) lov na čereň do maximálnej veľkosti 1m2 sa považuje ako lov jednou udicou
  c) lov prívlačov jednou udicou
 • Pri love sa musia loviaci zdržiavať na miestach vyhradených na lov, pričom musia medzi sebou udržiavať vzdialenosť najmenej 3m ak sa nedohodnú inak.
 • Loviaci na dve udice ich môže mať od seba vzdialené maximálne 2m.
 • Pri love prívlačov musí loviaci dodržiavať vzdialenosť najmenej 20m tak aby neohrozoval bezpečnosť iných osôb, ak sa nehodonú inak.
 • Zákaz lovu vo vyznačených oddychových zónach.
 • Čln je možné použiť výhradne na zavážanie nástrah.

Kŕmenie rýb

 • Na využitie rastovej kapacity rýb počas vegetačného obdobia budú ryby okrem prirodzenej potravy čiastočne prikrmované aj obilovinami a výmetkami z mlatby na vyhradených kŕmnych miestach.

Ochrana majetku

 • Obhospodárovateľ poverí osoby na stráženie areálu vodnej plochy s právom kontrolovať, či osoby loviace sú na lov oprávnené a dodržiavajú prevádzkový (lovný) poriadok a pri trestnom čine pytliactva, resp. krádeže na nahlasovanie osôb polícii. Jedná sa o miestnu rybársku stráž.
 • Zároveň poverí iné osoby (disciplinárna komisia), ktoré budú mať právo riešiť porušovanie prevádzkového (lovného) poriadku členmi rybárskeho spolku v disciplinárnom konaní.
 • Obhospodárovateľ si vyhradzuje právo vypracovať a meniť disciplinárny poriadok.

Údržba majetku

 • Údržbu areálu a vodnej plochy budú zabezpečovať členovia združenia a držitelia sezónnych povolení na rybolob formou brigád.
 • Členovia vo veku do 10 rokov a nad 70 rokov sú oslobodení od povinných brigád.
 • Každý člen rybárskeho spolku Zástodolie Pobedim o. z. je povinný ročne odpracovať minimálne 15 brigádnických hodín bez ohľadu na to, či je v danom roku držiteľom sezónneho povolenia na rybolov.
 • Neodpracovanie povinného počtu brigád bude sankcionované a bude členovi zohľadnené pri vydávaní povolenia na rybolov na ďalší rok.
 • Obhospodárovateľ si vyhradzuje právo meniť harmonogram brigád a sankcie za neodpracované brigády.

Povinnosti uživateľa

 • Obhospodárovateľ vedie:
  a) evidenciu o druhu, pôvode a množstve rybej násady
  b) zoznam vydaných povolení na rybolov
  c) evidenciu o množstve a druhu ulovených rýb za kalendárny rok
  d) prehľad o vykonanom veterinárnom dohľade
 • Obhospodárovateľ vypracováva zarybňovací plán.
 • Obhospodárovateľ je povinný vyššie uvedené doklady na požiadanie predložiť poverenému zamestnancovi Ministerstva životného prostredia SR a príslušného obvodného úradu životného prostredia.